ایستگاه آتش نشانی غدیر

موقعیت : مشهد خیابان خلج 

کارفرما : آتش نشانی 

تاریخ تهیه ی طرح :1397

کاربری ایستگاه آتش نشانی