ساختمان های اداری استانداری خراسان شمالی

موقعیت پروژه : شهر بجنورد 

کارفرما :استانداری خراسان شمالی 

تاریخ تهیه ی طرح : 1385

کاربری : اداری 

زیربنا :8200 مترمربع