موقعیت پروژه: شهر بجنورد
کارفرما: استانداری خراسان شمالی
تاریخ تهیه ی طرح ۱۳۸۵
کاربری: اداری
زیربنا:۸۲۰۰ مترمربع