موقعیت پروژه: شهر بجنورد
کارفرما: وزارت علوم و تحقیقات و فناوری دانشگاه بجنورد
تاریخ تهیه ی طرح : ۱۳۸۸
کاربری : فرهنگی
زیربنا : ۶۳۰۰ مترمربع