موقعیت پروژه: شهر قوچان
کارفرما:شرکت گاز خراسان رضوی
تاریخ تهیه ی طرح : ۱۳۹۵
کاربری : اداری