موقعیت پروژه: شهر مشهد خیابان وحدت
کارفرما : شهرداری مشهد
تاریخ تهیه ی طرح : ۱۳۹۲
کاربری: پارکینگ طبقاتی