موقعیت پروژه: شهر مشهد
کارفرما : شهرداری مشهد
تاریخ طرح: ۱۳۹۴
کاربری : پارک جنگلی
مساحت : ۱۰۰ هکتار