موقعیت پروژه: مشهد خیابان خلج
کارفرما : سازمان آتش نشانی مشهد
تاریخ تهیه ی طرح : ۱۳۹۷
کاربری : ایستگاه آتش نشانی