موقعیت پروژه: مشهد میدان الندشت
کارفرما: موسسه ی مهندسی رهاب قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
تاریخ تهیه ی طرح: ۱۳۹۷
کاربری :ایستگاه زیرزمینی قطار شهری