شهرسازی

الف) مطالعات طراحی شهری و سازماندهی کالبدی

1_ مطالعات و تهیه طرح طراحی شهری پارک جنگلی طرق...........مرکز طراحی و مطالعت پروژه های شهری(1391)

2_ طراحی شهری محور ویلاشهر طرقبه.................شهرداری طرقبه(1387)

3_ تهیه طرح اجرایی طرح تفضیلی ساماندهی محدوده ویلاشهر....... شهرداری طرقبه(1387)

4_ مطالعات طراحی شهری و سازماندهی کالبدی بافت قدیم............. اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی شهر سبزوار(1385)

5_ طراحی شهری ساماندهی محور پیاده کندرو بولوار وکیل آباد مشهد ......... شرکت قطار شهری مشهد(1383)

6_ مطالعات طراحی شهری و تهیه طرح ساماندهی ......... شرکت قطار شهری مشهد کریدور روباز قطارشهری مشهد(1382)

7_ طرح اجرایی قطاع(3) طرح تفضیلی بهسازی و نوسازی....... سازمان عمران و بهسازی شهری مرکز شهر مشهد بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا(ع)

8_طراحی شهری و ساماندهی محور توریستی.................شهرداری کاشمر بلوار سید مرتضی کاشمر(1380)

ب)طرح های تفضیلی

1_ طرح تفضیلی شهر دولت آباد................اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی(1390)

2_طرح توامان جامع تفضیلی شهر گلمکان............ اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی(1389)

3_ طرح تفضیلی شهر کاشمر – 1400 هکتار........اداره کل راه و شهر سازی خرسان رضوی (1386)

4_ طرح تفضیلی شهر کاشمر – 1400 هکتار.........اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی (1386)

5_ طرح تفضیلی شهر سرخس – 1060 هکتار........ اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی (1386)

6_ طرح تفضیلی شهر سبزوار – 2700 هکتار........ اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی (1385)

7_ طرح تفضیلی – 210 هکتار اراضی جنوب غرب سرخس........ اداره کل راه و شهر سازی خراسان رضوی (1378)

8_ طرح تفضیلی – 129 هکتار اراضی شمال غرب طرقبه........ تعاونی مسکن فرهنگیان طرقبه (1377)

9_ طرح تفضیلی – 241 هکتار اراضی موقوفه فیانی مشهد........ اداره کل اوقاف و مور خیریه خراسان (1377)

10_ طرح تفضیلی – 455 هکتار اراضی توسعه ناپیوسته........ سازمان مسکن بنیاد تعاون (آجا) (1377)

11_ طرح تفضیلی دهکده سیاحتی ارغوان طرقبه – 290 هکتار........ سازمان نظام مهندسی خراسان(1376)

12_ اراضی مجمع تفریحی و توریستی گنو  به وسعت 250 هکتار........ استانداری هرمزگان (1373)

13_ طرح تفضیلی اراضی جنوب فرودگاه میناب ........ سازمان مسکن و شهر سازی هرمزگان به وسعت 130 هکنار(1372)

14_طرح تفضیلی اراضی امامیه مشهد (جاهد  شهر)........ تعاونی مسکن سازمان جهاد سازندگی به وسعت 85 هکتار

15_  طرح تفضیلی اراضی میناب به وسعت 185 هکتار......... استانداری هرمزگان – شهرداری میناب (1370)

16_ طرح تفضیلی اراضی شمال غرب نیشابور ......... شهرداری نیشابور به وسعت 45 هکتار ( 1369)

پ_ طرح های آماده سازی

1_ طرح آماده سازی 25 هکتاری شمال شرق سرخس........ آستان قدس رضوی (1392)

2_ طرح آماده سازی 95 هکتاری جنوب غرب سرخس ........ آستان قدس رضوی (1391)

3_ طرح آماده سازی – 160 هکتاری اراضی توسعه ......... اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی جنوب غرب سرخس(1388)

4_ طرح آماده سازی - 55 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی (1385)

5_ طرح آماده سازی - 42 هکتار اراضی شمال طرقبه ........ بخش خصوصی(1379)

6_ طرح آماده سازی - 458 هکتار اراضی توسعه ناپیوسته  شمال ........ سازمان مسکن بنیاد تعاون آجا(1378)

7_ طرح آماده سازی - 220 هکتار اراضی دهکده سیاحتی دماوند........ بخش خصوصی (79_1378)

8_ طرح آماده سازی - 240 هکتاری اراضی  محمدیه قزوین ......... ستاد اجرایی فرمان امام (ره) (79_1378)

9_ طرح آماده سازی - 95 هکتار اراضی موقوفه فیانی مشهد........ اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان(1378)

10_ طرح آماده سازی - 60 هکتار اراضی جنوب طرقبه ........ تعاونی مسکن فرهنگیان طرقبه(1378)

11_ طرح آماده سازی - 144 هکتار اراضی دهکده سیاحتی ........ سازمان نظام مهندسی خراسان (1377)

12_ طرح آماده سازی - 55 هکتار اراضی مجموعه توریستی ........اداره اوقاف و امور خیریه کاشمر و زیارتی آستانه مبارکه سید مرتضی(ع) کاشمر(1377)

13_ طرح آماده سازی - 45 هکتار اراضی ........ تعاونی مسکن توس نیرو محله7 شهر جدید گلبهار(76-1375)

14_ طرح آماده سازی - 135 هکتار اراضی جنوب ........اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان فرودگاه میناب(72-1371)

15_ طرح آماده سازی - 50 هکتار اراضی ........تعاونی مسکن جهاد سازندگی خراسان امامیه مشهد (1370)

16_طرح آماده سازی - 185 هکتار اراضی حاشیه........شهرداری میناب (1370) بستر رودخانه میناب

17_ طرح آماده سازی اراضی شمال غرب نیشابور ........ شهرداری نیشابور(1369)

18_ طرح آماده سازی اراضی سراب بیرجند ........(بخش خصوصی) (1369)

ت)طرح های جامع و راهبردی

1_ طرح جامع شهر دولت آباد ........ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی(1389

2_ طرح جامع شهرستان کاشمر ........ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی(1376)

3_طرح جامع شهر کاشمر........ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی(1375

4_ طرح جامع شهرستان سرخس ........ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی(1376)

5_ طرح جامع شهر سرخس ........ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی(1374)

6_ طرح راهبردی شهر سرخس ........ اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی(

7_ طرح راهبردی دهکده سیاحتی ارغوان ........ سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان(1376)

8_ طرح راهبردی مجموعه تفریحی و توریستی گنو........ استانداری هرمزگان(1373)

ث) طرح های هادی

1_ طرح هادی شهر تایباد ........ دفتر فنی استانداری خراسان (1379)

2_ طرح هادی شهر خواف........ دفتر فنی استانداری  خراسان (1379)

3_ طرح هادی شهر دولت آباد........ دفتر فنی استانداری خراسان (1379)

4_ طرح هادی شهر سنگان........ دفتر فنی استانداری خراسان (1377)

5_ طرح هادی جزیره هرمز ........ دفتر فنی استانداری هرمزگان (1372)

6_ طرح هادی بندر جاسک........ دفتر فنی استانداری هرمزگان (1369)

7_ طرح هادی روستا های روشناوند(گناباد)........ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شادمهر( تربت حیدریه) توکور( شیروان)- حکم آباد (سبزوا) ( 1372-1369