موضوع شرکت

1- انجام عملیات طرح و ساخت(TURN KEY) و انجام و عرضه خدمات مشاوره فنی و مهندسی و اجرایی و برنامه ریزی و کنترل پروژه 

2- خدمات مهندسی ارزش و خدمات مدیریت و مدیریت طرح

3-نظارت بر اجرای طرح. فراهم آوردن زمینه های سرمایه گذاری و جذب سرمایه در بخشهای مسکن و عمران

4-گواهینامه صلاحیتهای اخذ شده خدمات مشاوره تاکنون

5-صلاحیت در تخصص شهرسازی. و صلاحيت در تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی. 

6-صلاحیت در تخصص ساختمانهای آموزشی،ورزشی، بهداشتی و درمانی. 

7-صلاحیت در تخصص طراحی شهری. 

8-صلاحیت در تخصص تاسیسات برق و مکانیک